Ģeodēzijas pakalpojumi

Topogrāfiskā uzmērīšana

Topogrāfiskais plāns būs nepieciešams detālo plānojumu izstrādei un projektēšanas darbiem (ēku būvniecībai, ēku rekonstrukcijai, ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona un gāzes projektiem). Topogrāfisko plānu mērogi Vecrīgā 1:250, pārējā Rīgā un citur Latvijā 1:500, pēc nepieciešamības izgatavojam plānus mērogā 1:1000.

Topogrāfiskos plānus izgatavojam atbilstoši LBN 005-99 (Inženierizpētes noteikumi būvniecībā) un VZD instrukcijām. Uzmērīšanai tiek izmantoti SOKKIA elektroniskie taheometri, GPS un nivelieri. Datu apstrāde notiek ar mērniecības programmām: TopoNet, SDR Mapping & Design un Microstation.

Pazemes komunikācijas (elektrokabeļi “Gaisma”, elektrība, elektrība TTP, telefons, tālsakari, valdības telefona kabeļi, optiskie sakaru kabeļi, gāze, ūdensvads, kanalizācija, siltumtīkli, lietus kanalizācija) tiek skaņotas ar ekspluatējošajām organizācijām, apsekotas dabā un var tikt precizētas ar pazemes komunikāciju detektoru.

Pasūtot topogrāfisko plānu, Jums būs nepieciešams
zemes robežu plāns un objekta izvietojuma shēma. Ja topogrāfija tiek pārskaņota (atjaunota), tad – iepriekš izgatavotā topogrāfija.

Robežplāni

Ja gatavojaties ierakstīt īpašumu (zemi un/vai ēkas) zemesgrāmatā vai sadalīt zemes gabalu jeb slēgt nomas līgumu, Jums būs nepieciešams robežplāns.

  • Robežu uzmērīšana un nospraušana dabā
  • Zemes robežu plāna izgatavošana
  • Robežu uzmērīšana un nospraušana dabā
  • Zemes robežu plāna izgatavošana


Pasūtot zemes robežu plānu, Jums būs nepieciešams lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu vai izveidi. Ja notiek gruntsgabala sadale, tad zemes gabala sadalīšanas projekts jeb detālplāns.

Zemes ierīcības projekti

Atbilstoši likumdošanai izstrādājam zemes ierīcības projektus zemes gabalu apvienošanai vai sadalīšanai. Lai pasūtītu zemes ierīcības projektu, ir nepieciešams: 


  • pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi,
  • būvvaldes nosacījumi projekta izstrādei,
  • īpašuma dokumenti.

Inženierģeodēzija

  • Būvasu nospraušana
  • Izpilduzmērījumi (Rīgas raj. un Latvijas rajonos)
  • Nivelēšana